Wstrzymanie biegu terminów w ustawie o zwalczaniu COVID-19.

Ustawa o zwalczaniu COVID-19 Jakie terminy zostały wstrzymane na skutek uchwalenia ustawy o zwalczaniu COVID-19? Ustawa wstrzymała bieg terminów wynikających z przepisów prawa administracyjnego: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie […]

Read more
Tarcza antykryzysowa – obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, albo w […]

Read more
Tarcza antykryzysowa – obniżenie wynagrodzeń pracownikom

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wynagrodzeń i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obniżenie wynagrodzeń następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Z perspektywy pracownika przestój ekonomiczny to […]

Read more