Wykaz publikacji:

Europejskie postępowanie nakazowe – problemy praktyczne, Palestra nr 3-4/2013, str. 148-154, link

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13 grudnia 2012 r. w sprawie Iwona Szyrocka przeciwko Siger Technologie GmbH (sprawa C-215/11), Palestra nr 11-12/2014, str. 110-117, link

Problem ustanowienia i określenia kompetencji kuratora nieobecnego, Palestra nr 9-10/2015, str. 115-127, link

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11, do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 12 września 2013 r., II Ca 570/13 oraz do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 23 lipca 2014 r., II Ca 352/14, Palestra nr 1-2/2016, str. 164-175.

Przeniesienie zakładu pracy – stan prawny obecny a pożądany [w] Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy. Konferencja organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Warszawa 13-14 października 2016 r., link