POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli wszedłeś na moją stronę, to jest szansa, że potrzebujesz się ze mną skontaktować, a może nawet skorzystać z moich usług. Nieuchronnie przekażesz mi swoje dane osobowe takie, jak numer telefonu czy email, a może i wiele innych. Od 25 maja 2018 r. Twoje dane osobowe chroni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie zwane „RODO”), oraz inne akty prawne. Ta polityka ma zawierać najważniejsze informacje jakich możesz potrzebować.

 1. Administratorem danych osobowych jest adwokat Łukasz Panasiuk, który prowadzi kancelarię adwokacką w Świdniku przy ul. Niepodległości 12/12 (wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokatów w Lublinie nr 1065).
 2. Dane osób, które się ze mną kontaktują są przetwarzane wyłącznie w zakresie, jaki wynika z okoliczności w których kontakt nastąpił. Chodzi o to, że muszę przetworzyć twoje dane kontaktowe, by się z Tobą skontaktować. Jeżeli nie zdecydujesz się skorzystać z moich usług, Twoje dane nie będą dalej przetwarzane, chyba że mój ważny interes albo przepisy prawa wymuszą inne rozwiązanie.
 3. Dane osób, które zawarły ze mną umowę i korzystają z moich usług są przetwarzane w celu realizacji tej umowy i świadczenia usług. Rodzaj danych jakie są mi potrzebne wynika z ustalonej usługi. To, czy dane będą przekazane innym podmiotom również wynika z naszych ustaleń – przykładowo, jeżeli mam Ciebie reprezentować przed sądem, to z pewnością wiele przekazanych mi danych osobowych (może nawet wrażliwych) zostanie przedstawione sądowi i innym uczestnikom postępowania. Często będziesz mieć taki obowiązek (np. pisząc pismo do sądu trzeba podać adres, a czasami i PESEL). Przetwarzanie danych jest dobrowolne, i możesz zgodę w każdej chwili wycofać, ale brak Twojej zgody najprawdopodobniej uniemożliwi mi skuteczne realizowanie moich obowiązków.
 4. Dane osób, które zawarły ze mną umowę będą przetwarzane tak długo, jak długo jest to konieczne do wykonania tej umowy. Później będę je przetwarzać (najpewniej tylko przechowywać) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń albo do momentu upływu terminów na wznowienie postępowania. Będzie to co najmniej 3 lata, a czasami dużo dłużej.
 5. Dane które mi powierzasz są chronione tajemnicą adwokacką (a niekiedy i obrończą). Nakazuje mi ona zachować wszystko o czym się dowidziałem dla siebie, poza przypadkami, gdy ujawnienie tych informacji służy realizacji usług uzgodnionych z klientem. Muszę także należycie zabezpieczać posiadane przeze mnie dane przed utratą, ujawnieniem lub uszkodzeniem.
 6. Z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie mam możliwości informowania osób trzecich o fakcie przetwarzania ich danych powierzonych mi przez osoby na rzecz których świadczę usługi (art. 14 ust. 5 lit. d RODO). Oznacza to przykładowo, że osoby wskazane mi jako świadkowie, pozwani czy uczestnicy postępowania nie będą otrzymywać ode mnie informacji, o których mowa w art. 14 RODO. Nie mogą one także skutecznie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych bowiem osoba podająca mi takie dane ma, w zakresie świadczonej przeze mnie pomocy prawnej, prawnie uzasadniony interes do ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane mogą być udostępniane organom państwowym gdy mają prawo ich zażądać. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim (np. osoby związane ze sprawą, biegli, konsultanci merytoryczni) gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia moich usług i po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji osoby zainteresowanej.
 8. Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, oraz planowanym okresie ich przechowywania (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • ograniczenia ich przetwarzania i zaprzestania ich przetwarzania, a także usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Ciebie dotyczących (jeżeli przestały one być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, sprzeciw wobec ich przetwarzania okazał się zasadny albo dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem), o ile nie jest to konieczne z uwagi na ustawowe okresy przechowywania danych, znajdujące zastosowanie w danej sytuacji (art. 17 i 18 RODO).
 9. Zgłaszanie żądań, określonych w ust. 8 powyżej może nastąpić telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście. Jeżeli przekazane zgłoszenie koliduje z możliwością wywiązania się przeze mnie z umowy, mogę zażądać aby zgłoszenie nastąpiło w formie pisemnej oraz dokonać weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej. Chodzi o to, że wycofanie zgody na przetwarzanie części czy całości Twoich danych może oznaczać konieczność rozwiązania naszej umowy czy wypowiedzenia udzielonego mi pełnomocnictwa.
 10. Jestem – zgodnie z przepisami RODO – zobowiązany do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku nieprawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).