W dniu 1 stycznia 2019 r. zasadniczo zmienią się ramy prawne w jakich działają związki zawodowe. Przede wszystkim poszerzeniu ulegnie baza – członkami związków będą mogli zostawać samozatrudnieni oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (np. zlecenie i o dzieło). Jednakże obecność takich osób w związku wymusi pewne zmiany w jego statucie i deklaracjach członkowskich. Chodzi tu m.in. o problem wliczania takich osób w liczbę 10 zatrudnionych niezbędnych do uzyskania statusu zakładowej organizacji związkowej oraz o uwzględnianie ich przy ustalaniu reprezentatywności.

Z perspektywy mniejszych organizacji związkowych ogromne znaczenie ma odpowiedzialność karna władz związku za podanie nieprawdziwej liczby członków. Problem poważny, bowiem dana osoba może być liczona tylko w jednym związku, nawet jeżeli jest członkiem kilku. Związki będą musiały wypracować mechanizmy zapobiegania takim problemom. Będzie to zapewne wymagało zmian w deklaracjach członkowskich, a może i pobrania nowych deklaracji od członków już aktywnych. Konieczne mogą się okazać także zmiany statutów.