Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, albo w warunkach znacznego spadku obrotów pracodawcy. Z perspektywy pracownika przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy, zaś obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy

Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić nie więcej niż o 20% i do nie mniej niż połowy etatu. Wydaje się, że towarzyszyć mu może obniżka wynagrodzenia z zastrzeżeniem „że wynagrodzenie nie może być niższe nie minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.”

Obniżenia dokonuje się w drodze porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników. Obniżenie dokonane w drodze wypowiedzeń zmieniających albo porozumień z pracownikami nie stanowi podstawy do uzyskania pomocy z FGŚP.

Do wynagrodzenia każdego pracownika objętego obniżeniem wynagrodzeń można uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wydaje się, że na chwilę obecną będzie to wynagrodzenie z IV kwartału 2019 r., co da kwotę 5198,58 zł, z czego 40% da 2.079,43 zł.

Uzyskanie dofinansowania wymaga złożenia dość szczegółowo opisanego w przepisach wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, który następnie zawrze z pracodawcą umowę. Wypłata następuje przez trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, ale w praktyce opisana procedura może potrwać dość długo, zwłaszcza jeżeli wniosków będzie dużo. Z drugiej strony przepisy te będą obowiązywać tylko do dnia 27 września 2020 r. Po tej dacie wypłata dofinansowań przestanie być możliwa. W tej sytuacji szczególnie ważne jest by wniosku były dobrze przygotowane i zostały złożone przed dniem 27 czerwca 2020.