Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wynagrodzeń i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obniżenie wynagrodzeń następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Z perspektywy pracownika przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Obniżenie wynagrodzeń może nastąpić nie więcej niż o połowę, a obniżone wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2600 zł brutto).

Obniżenia dokonuje się w drodze porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników. Obniżenie dokonane w drodze wypowiedzeń zmieniających albo porozumień z pracownikami nie stanowi podstawy do uzyskania pomocy z FGŚP.

Do wynagrodzenia każdego pracownika objętego obniżeniem wynagrodzeń można uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Wymaga to złożenia dość szczegółowo opisanego w przepisach wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, który następnie zawrze z pracodawcą umowę.

Wypłata następuje przez trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, ale w praktyce opisana procedura może potrwać dość długo, zwłaszcza jeżeli wniosków będzie dużo. Z drugiej strony przepisy te będą obowiązywać tylko do dnia 27 września 2020 r. Po tej dacie wypłata dofinansowań przestanie być możliwa. W tej sytuacji szczególnie ważne jest by wniosku były dobrze przygotowane i zostały złożone przed dniem 27 czerwca 2020.