Ustawa o zwalczaniu COVID-19

Jakie terminy zostały wstrzymane na skutek uchwalenia ustawy o zwalczaniu COVID-19?

Ustawa wstrzymała bieg terminów wynikających z przepisów prawa administracyjnego:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju (art. 15zzzr ust. 1).

Jak widać, z nieznanych powodów wstrzymane zostały tylko terminy wynikające z prawa administracyjnego. A zatem dalej biegną terminy z zakresu prawa cywilnego (w szczególności zasiedzenie i przedawnienia), prawa pracy (w szczególności przedawnienia i na zaskarżenie wypowiedzenia) i ubezpieczeń społecznych (w szczególności na zaskarżenie decyzji ZUS).

Uważam to za ewidentny błąd prawodawcy, ale brzmienie przepisu jest jednoznaczne.