Wstrzymanie biegu terminów w ustawie o zwalczaniu COVID-19.

Ustawa o zwalczaniu COVID-19 Jakie terminy zostały wstrzymane na skutek uchwalenia ustawy o zwalczaniu COVID-19? Ustawa wstrzymała bieg terminów wynikających z przepisów prawa administracyjnego: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie […]

Read more
Tarcza antykryzysowa – obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, albo w […]

Read more
Tarcza antykryzysowa – obniżenie wynagrodzeń pracownikom

Ustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy pozwalające przedsiębiorcy u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 na obniżenie pracownikom wynagrodzeń i uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obniżenie wynagrodzeń następuje w związku z przestojem ekonomicznym, czyli czasowym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Z perspektywy pracownika przestój ekonomiczny to […]

Read more
Epidemia w zakładzie pracy. Czy pracodawca może nakazać pracownikowi zbadanie stanu zdrowia?

Pracownicy mają obowiązek informowania pracodawcy o zauważonym zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego (art. 211 zd. II pkt 6 k.p.), w tym zarówno o swojej chorobie, jak i o podejrzeniu że inny pracownik jest chory. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 15 k.p.). Musi zatem chronić pracowników przed zakażeniem przez innych pracowników, […]

Read more
Epidemia w zakładzie pracy. Czy pracodawca może nakazać pracownikowi niemającemu objawów choroby pozostanie w domu?

Uważam, że tak, bowiem w zakresie wykonywanej pracy pracownik ma wykonywać polecenia pracodawcy (art. 100 § 1 k.p.), a praca ma być świadczona na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 22 § 1 k.p.). W tej sytuacji pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi by pracował z domu (tzw. […]

Read more
Zmiany w dokumentacji jaką związki muszą przekazywać pracodawcom

Od 1 stycznie 2019 r. weszły w życie przepisy poważnie zmieniające ustawę o związkach zawodowych. Najbardziej oczywistą zmianą jest dopuszczalność przyjmowania osób niebędących pracownikami – od tej pory do związków mogą należeć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz tzw. samozatrudnieni. O wiele ważniejsze są jednak zmiany w dokumentacji jaką związki muszą przekazywać pracodawcom. Dawniej […]

Read more
Związki zawodowe po 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. zasadniczo zmienią się ramy prawne w jakich działają związki zawodowe. Przede wszystkim poszerzeniu ulegnie baza – członkami związków będą mogli zostawać samozatrudnieni oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (np. zlecenie i o dzieło). Jednakże obecność takich osób w związku wymusi pewne zmiany w jego statucie i deklaracjach członkowskich. Chodzi […]

Read more
Czy pracodawca może wypowiedzieć (odwołać) regulamin wynagradzania?

Co może uczynić pracodawca, który pragnie uwolnić się od regulaminu wynagradzania? Czy może odwołać albo wypowiedzieć ten dokument? Zgodnie z kodeksem pracy regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jednakże jego swoboda nie jest nieograniczona – jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Jest oczywiste, że przy braku zakładowych organizacji związkowych […]

Read more
Co to jest zakładowy lokal mieszkalny?

Mieszkania zakładowe były popularne w okresie późnego PRL, ale i dziś jeszcze można spotkać pracodawców którzy dalej takowe mają. Można też wskazać kilka ustaw które posługują się tym albo zbliżonym pojęciem. Jest wśród nich ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustawa o PIT. A tymczasem definicji takiego mieszkania brak. Niedawno z pomocą przyszedł Sąd […]

Read more
Czy przewodniczący związków u jednego pracodawcy powinni zarabiać tyle samo?

Postawione w tytule pytanie wynika ze spostrzeżenia, że przewodniczący dwóch związków zawodowych wykonują „jednakową pracę”, z czego można by wywodzić prawo do jednakowych wynagrodzeń. Jednakże w rzeczywistości zasady ustalania wynagrodzeń osób zwolnionych od obowiązku świadczenia pracy są uregulowane przepisami prawa. Wynika z nich, że podstawą wynagrodzenia takiego działacza związkowego jest ekwiwalent urlopowy. Oznacza to, że […]

Read more